Adasvételi szerződés Földhivatal Ügyvéd Illeték Biztosítás Adókedvezmény Támogatások
 

 

Állami támogatások

A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé – a vonatkozó Rendeletben szabályozott - jogosultsági feltételek fennállása esetén.

A lakáscélú közvetlen állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a többször módosított, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehető igénybe a Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésére, vásárlására, bővítésére.

 

További állami támogatás a lakáshitelek kamattámogatása. Fajtái:

 • jelzáloglevél kamattámogatás
 • kiegészítő kamattámogatás

A vissza nem térítendő lakástámogatások fajtái

 • lakásépítési kedvezményt (szocpol, félszocpol),
 • fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT),
 • adóvisszatérítési támogatás (2005. január 31-ig vásárolt, vagy 2005. január 31-ig kiadott építési engedély alapján épített lakásokra)
 • akadálymentesítési támogatás

A vissza nem térítendő támogatások közös feltételei

1. Támogatások akkor igényelhetők, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. A lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás.
Ez alól kivétel:

 • amikor együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
 • a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

2. A támogatásokat méltányolható lakásigénylése kielégítése céljából lehet igényelni.

Méltányolható lakásigény

 

A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint az eltartottnak minősülő családtagok) számától függően a következő:

 

Figyelembe vehető személyek száma

Méltányolható szobaszám

1-2 személy

legalább 1 és legfeljebb 3 lakószoba

3 személy

legalább 1,5 és legfeljebb 3,5 lakószoba

4 személy

legalább 2 és legfeljebb 4 lakószoba

Minden további személynél

+ 0,5 lakószobával nő a lakásigény mértékének felső határa

Minden további személynél 3 vagy több gyereket nevelő család esetén

+ 1 lakószobával nő a lakásigény mértékének felső határa

 

A méltányolható lakószobaszám és vételár valamint a lakás építési költségének meghatározásához az igénylővel együttköltöző alábbi személyeket lehet figyelembe venni:

 • házastárs, élettárs
 • eltartott gyermek(ek)
 • több mint egy éve közös háztartásban élő és az új lakásba együttköltöző szülő, mostoha- és nevelőszülő, nagyszülő, testvér (mely személy(ek) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték vagy munkaképességüket legalább 67 %-ban elvesztették. Ha az itt meghatározott személyekre a Támogatásokat is igénybe kívánják venni, akkor további feltétel, hogy havi rendszeres keresetük, jövedelmük a szerződéskötés időpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg
 • együttlakó fiatal gyermektelen házaspár (mindkét fél 40 éven aluli) esetén 4 fő
 • együttlakó fiatal egygyermekes házaspár (mindkét fél 40 éven aluli) esetén 4

Félszoba: a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert (a padlóburkolat jellegétől függetlenül).

Szoba: a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert (a padlóburkolat jellegétől függetlenül), de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

 

Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett alábbi építési átlagköltségét nem haladja meg.

Szobaszám

Budapest
(ezer forint)

Egyéb helységekben
(ezer forint)

1

10500

9500

1,5

12500

11500

2

15000

14000

2,5

17500

16500

3

19500

18500

3,5

22000

21000

4

24500

22500

4,5

27000

25000

5

29000

27000

5,5

31500

29500

6

33500

31500

6,5

36000

33500

7

38000

36000

 

3. A rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség (vételár) kiegyenlítésére kell felhasználni. Rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának az eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.

4. Az eladó nem lehet az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, de nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését.

5.  További feltétel a számlaellenőrzés.

6. Külföldi állampolgár vagy hontalan esetében a támogatás igénybevételét az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal engedélyezheti. Házaspárok esetében, ha a házastársak egyike magyar állampolgár, a közvetlen támogatás igénybevételéhez engedélyre nincs szükség. A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a Kedvezmény, a Fiatalok otthonteremtési támogatása a munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt nyújtható.

7. Hitel nélkül, önállóan is igényelhetőek

8. Csak egy alkalommal lehet igénybe venni őket.

 

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője igazolja a jogosultság személyi feltételeinek meglétét illetve azokról az ügyfél nyilatkozik.

Jegyzői igazolás minden esetben szükséges Szocpol, félszocpol, FOT , igénylése esetén.
Kivéve a megelőlegező kölcsön igényléséhez, amennyiben az ügyfél egy 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonatot a kérelemhez csatol, abban az esetben jegyzői igazolásra nincs szükség.

Életkorra vonatkozó előírások

 • Közvetlen állami támogatás megnevezése
 • Maximum életkor
 • Életkori feltételnek mikor kell fennállnia
 • Szocpol, félszocpol
 • Igénylőre vonatkozóan nincs életkori előírás
 • Fiatalok otthonteremtési támogatása
 • 35 év
 • Igényléskor
 • Megelőlegező kölcsön
 • 40 év
 • A Megelőlegező kölcsönszerződés megkötésének időpontjában
A Rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni.

 

Az igénylés határideje

A Támogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés, bővítési, valamint korszerűsítés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt - ha ilyen engedély beszerzése nem kötelező, akkor a hitelcél megvalósulását megelőzően - kell kérni a Banktól. Ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a támogatás igénybevételének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

 

Felhasználás igazolása számlákkal és azok ellenőrzése

 • A támogatások igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére legkésőbb az utolsó kölcsönrész, illetve a támogatás folyósításig bemutatja:
 • Lakás építése vagy építtetése, bővítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70 %-áról, illetve, ha az igénybevett kamattámogatott kölcsön és közvetlen támogatások együttes összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére kiállított számlákat
 • új lakás vásárlása esetén a vételár 70 %-a erejéig az előző építő, (építtető) nevére kiállított számlákat
 •                                                                     
 • Számlák elfogadhatósága: A közvetlen támogatások igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel.
 •  
 • Számlák ellenőrzése: tartalmi formai kellékek; „eredetiségvizsgálat”; a hitelfelvevő vagy házaspár nevére ill. címére kiállított számla; valószínűsíthetőség vizsgálata, hogy a benyújtott költségvetésnek megfelelő anyag ill. szolgáltatásra vonatkozik. 

Lakásépítési- vásárlási kedvezmény - „Szocpol”

 • Állami juttatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény illeti meg az igénylőt az eltartott, vele közös háztartásban élő gyermek, egyéb eltartott után. Az eltartottnak az igénylővel együtt kell költöznie a felépített, vagy megvett új lakásba.
 •  
 • Új lakás vásárlása, építése után vehető fel.
 •  
 • Egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatás.
 •  
 • Szocpol. összege:

Gyermekek

Szocpol összege

1.

900.000,-Ft

2.

1.500.000,-Ft

3.

1.400.000,-Ft

4.

800.000,-Ft

Minden további gyermek után

200.000,-Ft

Más eltartott családtag után 30.000,-Ft személyenként.

 

Gyerek:

 • vér szerinti, és örökbe fogadott gyerek
 • gyámság alatt álló legalább egy éve az igénylővel élő, és általa eltartott gyermek
 • átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek

továbbá

 • 16. évét még nem töltötte be,
 • a 16. évét betöltötte, de nappali tagozatos tanuló és a 25. évét még nem érte el,
 • a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette (ez az állapot legalább egy éve tart vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg).

Eltartott:

 • gyermek
 • nem kereső házastárs/élettárs (nyugdíjkorhatárt elérte, munkaképességét min 67%-ban elveszette, két gyermeket, vagy fogyatékost gondozó, )
 • az építtető vagy házastársa (élettársa) szülője, testvére, nagyszülője, ha a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy munkaképességének min. 67 %-át elvesztette

 

Félszocpol

Fél Szocpol. feltételei:
 • Olyan munkára, amellyel legalább egy szobával, és az terület 50 %-ával bővül az igénylő lakása.
 • Két vagy több gyermeket eltartó építtető esetében a tetőtér beépítésre is igényelhető.
 • A három vagy több gyermek esetén a 2001. augusztus 1-jén már tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlására, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják.

 

Fél Szocpol. összege:

Gyermekek

Normatív összeg bővítés, használt lakás vásárlás esetén

1.

450.000,-Ft

2.

750.000,-Ft

3.

700.000,-Ft

4.

400.000,-Ft

Minden további gyermek után

100 000,- Ft

Más eltartott családtag után 30.000,-Ft személyenként.

Fiatalok otthonteremtési támogatása - FOT

 • Jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő,
 • 35 év alatti házastársak,
 • legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak,
 • egyedülálló személyek,

a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a hitelintézet által megállapított forgalmi értéknél.

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

FOT összege:

Gyermekek

FOT összege

1.

450.000,-Ft*

2.

750.000,-Ft*

3.

700.000,-Ft*

4.

400.000,-Ft*

minden további gyermek után

100 0000,-Ft

*nem lehet több a vételár 70%-ánál

 

Megelőlegező Kölcsön

 • A fiatal házasok kérhetik szocpol kölcsönként történő megelőlegezését.
 • A Kölcsön lényege, hogy azok számára, akik vállalják, hogy gyermeket vállalnak a jövőben, azoknak a hiteléhez a szocpolt megelőlegezik.

A gyermekek megszületésének elmaradása esetén a Megelőlegező kölcsön kamattámogatásos hitellé alakul át.

Megelőlegező kölcsön felvehető

 • építésre
 • új lakás vásárlásra
  Megelőlegezés határideje
 • Egy gyermek esetében
 • 4 év
 • Két gyermek esetében
 • 8 év
A megelőlegezés futamideje 20 év. Amennyiben az ügyfél vállalását nem teljesíti, akkor a hitel visszafizetésére 16. illetve 12 év áll rendelkezésre.

 

     Megelőlegező kölcsön összegének meghatározása:

Meglévő gyermeke

Vállalt gyermekek

Összeg

0

1

900.000,-Ft

1

1

1.500.000,-Ft

0 gyermek (gyermektelen házaspárok esetén, amennyiben két gyermeket vállalnak)

2

2.400.000,-Ft

 

A Megelőlegező kölcsön igénybevételének feltételei:

 • A házaspár egyike sem töltötte még be a 40. életévét
 • maximum egy gyermekük van
 • lakásigényük méltányolható
 • lakástulajdonnal nem rendelkeznek
 • a Bank által megfelelőnek minősített ingatlanfedezet biztosítása szükséges

A személyi feltételek meglétét 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonattal.

Határidő számítása

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani.